logotypy-2


     Założenia Projektu:

Podczas realizacji projektu „Przepis na Pracę” planujemy wesprzeć młode osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem programu  jest aktywizacja zawodowa minimum 50 % z 336 uczestników projektu (młodzież NEET z terenu województwa łódzkiego).

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:

  • Doradztwa zawodowego ( refundację kosztów dojazdu na spotkania)
  • Pośrednictwa pracy
  • Kursów i szkoleń zawodowych ( stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe)
  • 6 miesięczne zatrudnienie subsydiowane

 


 

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 28.02.2021 r.

Wartość projektu: 5 127 682,56 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 871 298,43 zł

 

Projekt uwzględnia działania równościowe zarówno pod kątem płci jak i osób z niepełnosprawnościami, w każdym zadaniu, adekwatnie do formuły wsparcia. Działania te będą dotyczyły zarówno samych uczestników (bariery i przekonania wewnętrzne), doboru ścieżki zawodowej i form szkolenia (niezależnie od stereotypów), jak i współpracy z pracodawcami (uwrażliwienie na mechanizmy dyskryminujące). Dzięki temu jego realizacja będzie przeciwdziałać utrwalaniu się stereotypów i dyskryminacji.

 

Planowane efekty

1. Wskaźniki produktu

– Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 66 osób

– Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 66 osób

– Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 270 osób

– Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 6 osób

– Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 168 osób

– Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 34 osób

2. Wskaźniki rezultatu

– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 168 osób

3. Wskaźniki efektywności

– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – 35,00 % (procent)

– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach – 50,00% (procent)

– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 20,00% (procent)

– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – 50,00 % (procent)